english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Pokyny pro žadatele

Pokyny pro žadatele

Úvodní informace

Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může stát téměř každý. Program je otevřen žádostem organizací státní správy a samosprávy, nezávislým organizacím, výzkumným a vědeckým ústavům i právnickým a fyzickým osobám (viz níže).

Typ žadatele je jedno z kritérií pro určení výše dotace, která může dosahovat až 90 % výše nákladů na projekt. Na tento strop však dosáhne jen malé množství projektů. Dotace jsou nižší např. u projektů předkládaných podnikatelskými subjekty nebo projektů, které vytvářejí příjmy.

Projekty mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu. Např. u kanalizací a čistíren odpadních vod jsou minimální náklady 5 milionů Kč. Podrobnější informace najdete ve Směrnici MŽP, v Implementačním dokumentu OPŽP a v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.

Přehled typických subjektů, které mohou žádat o dotaci na projekty z OPŽP:

 • kraji zřízené organizace
 • majitelé pozemků postižených sesuvy a skalním řícením
 • nadace a nadační fondy
 • nevládní neziskové organizace
 • neziskové organizace
 • občanská sdružení
 • církve
 • obecně prospěšné organizace
 • organizace založené podle zvláštního zákona (např. zák. 77/1997 Sb., o státním podniku)
 • organizační složky státu
 • osoby samostatně výdělečně činné
 • podnikatelské subjekty
 • právnické osoby
 • právnické osoby, jimž je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu
 • provozovatelé systému předpovědní povodňové služby
 • příspěvkové organizace
 • sdružení vlastníků
 • společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi
 • správci a majitelé rybníků, vodních děl
 • správci povodí, vodních toků, nádrží
 • správy národních parků
 • státní organizace
 • státní podniky
 • územní samosprávné celky a jejich svazky
 • veřejné výzkumné instituce a organizace
 • zpracovatelé plánů opatření
 • družstva
 • fyzické osobyPartneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.