english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Typ dotazu:   
 
 
 
 
 
Subjekt:   
 
 
Oblast podpory: 
Pro vybrání více položek výběru podržte klávesu Ctrl.
Je možné u Vás čerpat dotace na rok 2013 na stavbu výrobní nízko-energetické haly (typ „B") v kraji Vysočina pro soukromou firmu? Případně prosím o zaslání jiných možných finančních zdrojů na výstavbu haly.detail >>
Zobrazit odpověď
Bohužel, Vámi popsaný záměr není možné dotovat z Operačního programu Životní prostředí. Tento program neslouží primárně k podpoře podnikání, resp. snižování energetické náročnosti budov sloužících k podnikání (stavby určené pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu apod.).
Určitou možnost by snad mohl nabídnout Operační program Podnikání a inovace, ale neznáme detailně možnosti uvedeného programu a jeho aktuální nabídku. Zkuste se proto, prosím, obrátit se svým dotazem (projektem) na agenturu CzechInvest, zde na bezplatnou informační linku o programech podpory podnikání 800 800 777, případně můžete využít e-mail: programy@czechinvest.org.
Kde je možné najít výši poskytnuté podpory pro výzvy SFŽP? Procházel jsem text aktuální výzvy a tam to uvedeno není.detail >>
Zobrazit odpověď
V textu výzev toto není uvedeno, protože potřebné informace jsou k nalezení v textu Implementačního dokumentu. Zde v informaci ke každé prioritní ose je uvedeno, kolik činí maximální hranice dotace z celkových způsobilých veřejných výdajů u projektů. Toto maximální možné % dotace může pak být sníženo vlivem toho, že projekt bude spadat pod pravidla veřejné podpory (existující možnost ovlivnění hospodářské soutěže). V takových případech je maximální částka dotace omezena zvoleným režimem, v němž bude veřejná podpora čerpána (nejčastěji de minimis nebo regionální bloková výjimka).
Chtěl bych Vás požádat o vyjádření ohledně omezení přijatelného příjemce podpory z OPŽP a to zda omezení akciových společností s akciemi na majitele se týká i naší společnosti, která je právní formou společnost s ručením omezeným, ale je vlastněna akciovou společností s akciemi na majitele. Letošní rok bychom chtěli požádat o podporu na dovybavení sběrného dvora odpadů, který budeme provozovat v součinnosti s obcí.detail >>
Zobrazit odpověď
Dle ustanovení Implementačního dokumentu (ID) nejsou akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele přijatelnými příjemci podpory (a to bez ohledu výše podílu těchto akcií v rámci dané akciové společnosti). Pokud bude příjemcem podpory s.r.o. - jde o společnost s ručením omezeným a omezení dle ID, jak výše uvedeno, se tak na ni omezení nevztahuje. Skutečnost, že jediným společníkem společnosti je akciová společnost na to nemá vliv, res. ID tuto možnost nezakazuje. (Pokud by se zákaz týkal akciové společnosti, jakožto společníka společnosti s ručením omezeným, muselo by to být v ID výslovně zakotveno).
Zajímalo by mne, jak je v OPŽP podpořen projekt? Jakou dotaci zde můžeme získat?detail >>
Zobrazit odpověď
Výdaje na přípravu projektu lze považovat za způsobilé maximálně do výše 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů. Počátek způsobilosti je obecně stanoven k datu 1. 1. 2007, avšak v konkrétních případech ne dříve než 24 měsíců před předložením žádosti. Výjimku z uvedeného pravidla tvoří projekty, které čerpají podporu podle regionální blokové výjimky, obecného nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008 (GBER) nebo Pokynů pro životní prostředí, v těchto případech jsou náklady na projektovou přípravu vzniklé před akceptací žádosti považovány za nezpůsobilé. Dále platí, že jako způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy nelze uznat tu část ceny (odměny zpracovatele), jejíž úhrada je podmíněna přiznáním podpory.

V harmonogramu výzev máte uvedeno, že je připravovaná výzva do oblasti podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací. Bude výzva zaměřena podobně jako uzavřená výzva č. XLIII?

detail >>
Zobrazit odpověď

Daná výzva z oblasti 7.1 je podle aktuálního znění harmonogramu plánována až na závěr léta, předběžně na září 2013. Dokud však nebudou před otevřením příjmu zveřejněny oficiální podmínky výzvy, není možné předávat informace o tom, jak bude výzva specifikována, jaké typy projektů budou přesně podporovány, které subjekty budou přijatelnými příjemci atd. Takové informace totiž nemáme prozatím k dispozici. Sledujte, prosím, Aktuality, resp. Nabídky dotací, na webu programu, www.opzp2007-2013.cz.

Existuje nějaký dotační program pro sportovní organizaci v tomto duchu: chceme osadit 2 retenční nádrže na zachytávání dešťových vod + vrtanou studnu, abychom potom pomocí toho zavlažovali fotbalové hřiště - nyní hřiště musíme zavlažovat pitnou vodou. Jednalo by se o úsporu cca 300 - 350m3 pitné vody ročně. Lze žádat o dotaci?

detail >>
Zobrazit odpověď

Tak jak projekt popisujete, čili vytvoření technické nádrže sloužící k zavlažování hřiště, jej podpořit nemůžeme. V OPŽP je možné podpořit v prioritní ose 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, v oblasti 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny, budování a obnovu retenčních a akumulačních nádrží přírodního charakteru, které se podílejí na krajinné a ekosystémové diverzitě vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní. Bližší podmínky jsou uvedeny na našich webových stránkách, www.opzp2007-2013.cz,  Dokumenty ke stažení, zde Obecné předpisy, v Implementačním dokumentu, bod 3.6 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny.

Zkuste ještě konzultovat jiné možnosti dotací ze strukturálních fondů na bezplatné lince 800 200 200. Jedná se o linku Eurofon zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj, kde mají kolegové základní přehled o všech možnostech dotací ze SF v ČR.

Nepodařila se mi najít udržitelnost u projektů prioritní osy 6. Můžete mi poradit jak dlouhá je u těchto projektů udržitelnost nebo kde tuto informaci najít?

detail >>
Zobrazit odpověď
Informace o době udržitelnosti projektu jsou uvedeny v Implementačním dokumentu, přímo pro PO 6 se jedná o stranu 82 dokumentu. Viz znění dokumentu.

Jaká je minimální výše způsobilých nákladů v prioritní ose 6? Připravujeme se totiž na plánovanou výzvu dle zveřejněného harmonogramu. Dívala jsem se do podkladů, ale nějak se mi nedaří nalézt omezení pro výši způsobilých nákladů. Zajímalo by mne, zda a kde je toto specifikováno.

detail >>
Zobrazit odpověď
Pokud se týká PO 6, tak v textu Implementačního dokumentu není minimální výše způsobilých nákladů uvedena. Znamená to, že není tato hranice stanovena, v kapitole 3.6.4 je uvedeno následující: Oblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů. Pokud tedy text konkrétní výzvy k příjmu žádostí nestanoví jinak, je možné v této ose podávat jakékoliv projekty v rámci specifikace individuálních projektů - tedy všechny odpovídající projekty, u kterých celkové náklady nepřesahují částku 50 mil. €. Viz znění Implementačního dokumentu.

 

Je možno požádat o dotaci z OP Životní prostředí prioritní osa „4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží" na odstranění starých budov (prasečáku), který před dvěma lety vyhořel, a starých promořených budov po chovu krav?

detail >>
Zobrazit odpověď

Popsaný případ by eventuálně mohl spadat pod oblast podpory 4.2 a tedy projekt sanace starých ekologických zátěží, nicméně zcela zásadní zde bude, zda se skutečně jedná o starou ekologickou zátěž, což z dotazu není příliš zřejmé. Za starou ekologickou zátěž lze totiž považovat závažnou kontaminaci horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti. Přičemž zjištěnou kontaminaci je možno brát jako starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám. Viz bližší popis v textu Implementačního dokumentu a dále metodický pokyn pro analýzu rizik.

Popis všech nutných dokladů (a předpokladů) k takové žádosti pak najdete v textu Závazných pokynů. Každý projekt v oblasti podpory 4.2 musí být s ohledem na výše uvedené předem konzultován s Odborem environmentálních rizik a ekologických škod MŽP (OEREŠ), který je odborným garantem těchto projektů a vydává ke každé žádosti závazné stanovisko. Pokud by toto stanovisko bylo souhlasné, bylo by pak možné žádat o související dotaci. Více k tomuto konkrétnímu případu tedy viz daný odbor MŽP s číslem 750.

Připravujeme žádost o dotaci na nákup domácích kompostérů pro několik obcí. Objevila se informace, že žádost mohou podat pouze obce s minimálním počtem obyvatel 1000. Je tato informace pravdivá, nebo může žádat jakkoliv velká obec/sdružení obcí?

detail >>
Zobrazit odpověď

Omezení, které popisujete, v PO 4 není. Pravděpodobně bylo zaměněno s podmínkami hodnocení žádostí, kde se jedná o počet obyvatel, při kterém ještě dostane projekt s minimálními náklady (0,5 mil. Kč) maximální bodové hodnocení v kritériu Měrné finanční náklady na obyvatele.

Počet nalezených dotazů - 737, zobrazeny dotazy od 1 do 10
<< < 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.